För våra leverantörer

I våra upphandlingar tar vi hänsyn till kostnader, kvalitet och hållbarhet. Därför ställer vi vissa krav på dig som är eller kommer att bli en av våra leverantörer.

Genvägar

Vår inköpsstrategi

Eviny investerar betydligt både i nya och befintliga anläggningar, och delar av vår verksamhet regleras av Lagen om offentlig upphandling och reglerna i Försörjningsförordningen.

Oavsett om en upphandling omfattas av regelverket eller inte, ska de som huvudregel genomföras enligt följande principer:

 • Kvalificerade leverantörer: våra leverantörer måste dokumentera uppfyllandet av våra krav på HMS, kvalitet (QA/QS) och ekonomi
 • Konkurrens: likabehandling, icke-diskriminering och spårbarhet
 • Sociala förhållanden: Vi ska bekämpa alla former av korruption och bedrägerier

Så här vänder Eviny sig till leverantörsmarknaden


Eviny använder främst dessa kanaler för att bjuda in leverantörer till våra upphandlingar:

 • Evinys inköpsportal Ivalua (åpnes i nytt vindu)
 • Achilles examensordning (åpnes i nytt vindu), ett gemensamt kvalificeringssystem för energibolag i Norden.

Etiska riktlinjer och hållbarhet


Eviny har åtagit sig att agera på ett hållbart, etiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Evinys etiska grund bygger på konventioner och riktlinjer utarbetade av internationella organisationer som FN, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Detta åtagande kan endast uppnås om våra leverantörer och partners agerar på samma sätt, i linje med standarder som överensstämmer med de förväntningar som anges i detta dokument.

När du skickar en faktura till oss


När du skickar en faktura till ett av våra företag måste du följa dessa riktlinjer:

 • Alla fakturor ska märkas med ordernummer och Din referens
 • Skicka en faktura till rätt företag i EHF-format
  Om du inte kan skicka EHF-format kan du skicka fakturan som PDF till faktura@eviny.no (Öppnar e-postklient)
 • Ställ in betalningsfristen till 30 dagar
 • Skicka eventuella påminnelser till faktura@eviny.no (öppnar e-postklient). Skicka inte fakturor, fakturakopior eller påminnelser till en anställds egen e-postadress

*Ordernummer: Ordernummer som kommer från vårt ordersystem Ivalua.

**Din referens (BuyersReference): Anställdsnummer på den person i företaget som ska ta emot fakturan. Medarbetarnumret har endast 1, 3, 4 eller 5 siffror.

Kontakta oss


Eviny är organiserat som en koncern, där Eviny AS är moderbolag. I koncernöversikten hittar du organisationsnummer och annan information om alla våra företag.

Gå till koncernöversikten