Våra årsredovisningar och delårsrapporter

Om vi ska bli ett mer hållbart samhälle måste vi samarbeta. Vi måste vara öppna, och visa att hållbara lösningar är de enda lösningarna. I våra årsredovisningar och delårsrapporter visar vi hur vi arbetar med hållbarhet. För det arbetet är det viktigaste vi gör.

Du hittar årsredovisningar i pdf-format helt tillbaka till 2017 i listan nedan.

Nyckeltal för 2023

 • Rörelseresultat brutto: 11,8 miljarder NOK
 • Koncernens resultat: 3 760 miljoner NOK
 • Utdelning för 2020: 1 307 miljoner NOK
 • Eget kapital: 13,6 miljarder NOK
 • Balans: 37,9 miljarder NOK

Ladda ner årsredovisningar och delårsrapporter

Alla rapporter är på norska.

Räkenskapskalender 2024

 • Delårsrapport för Q4 2023: 16. februari
 • Bokslut 2023: 24. april
 • Delårsrapport för Q1 2024: 15. maj
 • Bolagsstämma: 21. maj
 • Delårsrapport för Q2 2024: 30. augusti
 • Delårsrapport för Q3 2024: 8. november

Styrelsens revisionsutskott

Eviny AS styrelse har ett revisionsutskott som inrättades 2008.

Utskottet består av tre styrelseledamöter, valda av styrelsen. En av ledamöterna ska också vara arbetstagarrepresentant. Styrelsen utser utskottets ordförande, som sitter i en period på två år. Revisionsutskottet sammanträder minst fem gånger per år.

Revisionsutskottets syfte, uppgifter och funktion är i enlighet med de norska rekommendationerna för bolagsstyrning. Revisionsutskottet granskar bland annat utkasten till kvartals- och årsredovisningen innan de presenteras för och godkänns av styrelsen. I sin granskning av räkenskaperna för kommittén samtal med ledningen, internrevision och extern revisor.

En av revisionsutskottets uppgifter är att säkerställa att koncernen har oberoende och effektiva interna och externa revisioner. Minst en gång om året träffar utskottet revisorn utan att administrationen närvarar.

Bolagsstyrning

Det övergripande ledningssystemet i Eviny bygger på de norska rekommendationerna för bolagsstyrning, NUES (”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”).

Rekommendationerna följs så långt det är lämpligt i förhållande till bolagets ägarförhållande och organisation. Genom god bolagsstyrning bygger Eviny förtroende, stärker relationer och lägger grunden för etiskt och hållbart affärsbeteende.

Avvikelser från NUES rekommendationer är främst relaterade till att bolaget inte är börsnoterat och offentliga bestämmelser för vår verksamhet. Ladda ner uttalanda om bolagsstyrning (PDF) (åpnes i nytt vindu)

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordning (PDF) (åpnes i nytt vindu)